Znakowanie ziemniaka

/Znakowanie ziemniaka
Znakowanie ziemniaka2020-07-16T07:51:28+00:00

Od dnia 26 maja 2019r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. poz. 754), których celem było wprowadzenie wymagań zapewniających konsumentom informację o państwie pochodzenia ziemniaków dostępnych w sprzedaży detalicznej.

Dla pełniejszej i przejrzystej identyfikacji państwa pochodzenia w miejscu sprzedaży ziemniaków, w rozporządzeniu wskazano, aby na informacje o pochodzeniu składała się forma słowna – nazwa państwa pochodzenia i graficzna pod postacią flagi państwa pochodzenia.

Regulacja ta zapewnia, że w przypadku:

1) ziemniaków sprzedawanych luzem na wywieszce towarzyszącej bezpośrednio ich prezentacji musi być podany kraj pochodzenia wraz z wizerunkiem flagi państwa pochodzenia;

2) opakowanych ziemniaków sprowadzanych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub Republiki Turcji lub państw EFTA sprzedawanych w oryginalnych opakowaniach podanie kraju pochodzenia wraz z wizerunkiem flagi państwa pochodzenia na tym opakowaniu nie jest obowiązkowe. Niemniej jednak, jeżeli na opakowaniu tych ziemniaków brak jest informacji o państwie pochodzenia i wizerunku flagi państwa pochodzenia informacje te umieszcza się na wywieszce umieszczonej w widocznym miejscu, towarzyszącej bezpośrednio ich prezentacji. Jeżeli ziemniaki zostały przepakowane z oryginalnych opakowań w inne na terenie kraju to muszą się na nich znaleźć informacje jak w pkt 3.

3) opakowanych ziemniaków pochodzących z Polski oraz z państw trzecich tj. innych niż wyżej wymienione informację o kraju pochodzenia wraz z wizerunkiem flagi należy podać wprost na opakowaniu. Z podawania tych informacji zwolnione są krajowe ziemniaki, w oznakowaniu których zastosowano znak graficzny z informacją „Produkt polski”.

Wszystkie podawane informacje muszą spełniać określone w rozporządzeniu wymagania co do czytelności. Informację dotyczącą państwa pochodzenia jak i wizerunek flagi państwa pochodzenia podaje się w wysokości nie niższej niż czcionka użyta do prezentacji nazwy ziemniaków.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2019r. poz. 2178 oraz z 2020 r. poz. 285) zgodność podawanych informacji ze stanem faktycznym zapewnia ten podmiot, który po raz pierwszy wprowadził do obrotu ziemniaki do obrotu. Kolejne podmioty prowadzące obrót ziemniakami są obowiązane posiadać informacje umożliwiające identyfikację pochodzenia ziemniaków i inne dane umieszczone w oznakowaniu w czasie, gdy ziemniaki są w ich posiadaniu.

Jednocześnie, aby zapewnić identyfikowalność kraju pochodzenia bulw ziemniaków, rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki (Dz. U. poz. 1050) wprowadzony został wymóg, aby informacja o kraju pochodzenia bulw ziemniaków towarzyszyła im w całym łańcuchu ich dystrybucji (tj. także przed oferowaniem ich klientowi ostatecznemu). Informacja taka powinna być podana w języku polskim, lub w formie dwuliterowego kodu zgodnego ze Standardem ISO 3166-1 – Kody nazw krajów i ich podział – część 1: kody państw.

Jednocześnie, aby ograniczyć obciążenia administracyjne związane z wprowadzonym rozwiązaniem, wskazanie nazwy kraju pochodzenia bulw ziemniaka nie jest wymagane, w przypadku wprowadzania do obrotu bulw ziemniaków bezpośrednio przez ich producenta.

Ta strona używa plików cookie i usług stron trzecich, korzystając z serwisu akceptujesz ich postanowienia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. AKCEPTUJĘ