Program wieloletni

/Program wieloletni
Program wieloletni2020-08-11T13:19:48+00:00

Program Wieloletni – Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

Obszar 1: Ochrona zasobów genowych roślin użytkowych.

1.2 Gromadzenie i zachowanie w kolekcjach polowych, in vitro i kriokonserwacja, charakterystyka, ocena, dokumentacja i udostępnianie zasobów genetycznych i informacji w zakresie roślin rolniczych oraz innych roślin użytkowych, spokrewnionych dzikich gatunków i roślin towarzyszących. dr W. Podyma, IHAR-PIB Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych
opis Zabezpieczenie przed utratą zasobów genowych roślin rolniczych, ich dzikich krewniaków i roślin towarzyszących uprawą polowym po przez ich zbiór, utrzymanie w stanie żywym w warunkach ex situ, charakterystykę, ocenę dla obecnego i przyszłego wykorzystania w hodowli nowych odmian, prac badawczych na rzecz wyżywienia i zrównoważonego rolnictwa oraz rozwoju terenów wiejskich.

Obszar 2: Zwiększanie wartości użytkowej roślin poprzez poszerzanie ich puli genetycznej
i wdrażanie postępu biologicznego z przeznaczeniem na różne cele.

2.5 Wykorzystanie bioróżnorodności gatunków rodziny Solanaceae w ulepszaniu właściwości ziemniaka uprawnego S. tuberosum L. dla różnych systemów uprawy i kierunków użytkowania. dr hab. B.Flis, prof. Instytutu, IHAR-PIB O/ Młochów.
opis Ulepszenie ziemniaka uprawnego o ważne cechy użytkowe poprzez introgresję zmienności genetycznej z ziemniaka diploidaklnego do puli ziemniaka tetraploidalnego, przeprowadzoną z wykorzystaniem haploidyzacji międzygatunkowej. Wyróżnienie i uzyskanie form ziemniaka o wysokich walorach smakowych oraz analiza zmienności w zakresie tekstury miąższu bulw.

Obszar 3: Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji organizmów szkodliwych i kwarantannowych roślin uprawnych.

3.1 Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji organizmów szkodliwych i kwarantannowych ziemniaka. prof. dr hab. E. Zimnoch-Guzowska, IHAR-PIB O/Młochów
opis Monitorowanie i charakterystyka populacji patogenów pochodzenia grzybowego, wirusowego i bakteryjnego oraz szkodników atakujących uprawy ziemniaka. Analiza zmian w populacjach ważniejszych patogenów ziemniaka dla potrzeb prowadzenia hodowli odpornościowej oraz produkcji. Śledzenie zmian wirulencji patotypów w populacji grzyba Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. oraz populacjach nicieni (Globodera rostochiensis, Globodera pallida) na terenie Polski. Monitorowanie i ocena zmian w populacjach najważniejszych gospodarczo patogenów pochodzenia wirusowego i grzybowego oraz szkodników na potrzeby zrównoważonej i efektywnej ochrony ziemniaka. Optymalizacja metod zwalczania i ocena chorobotwórczości Clavibacter sepedonicus (syn. Clavibacter sepedonicus) (Cs) na terenie Polski. Opracowanie szybkich metod wykrywania i identyfikacji bakterii Clavibacter sepedonicus (syn. Clavibacter sepedonicus) (Cs).

Obszar 5: Upowszechnianie wiedzy o hodowli roślin, nasiennictwie i nowych technologiach dla zrównoważonego rolnictwa.

5.2 Monitoring wpływu stosowania kwalifikowanego materiału siewnego roślin zbożowych i ziemniaków na produkcję roślinną. dr W. Nowacki, IHAR-PIB O/ Jadwisin
opis Prowadzenie ogólnokrajowej bazy danych o wartości agrotechnicznej i użytkowej odmian ziemniaka oraz wykorzystania postępu biologicznego w integrowanej ochronie i integrowanej produkcji ziemniaka w Polsce.
Ta strona używa plików cookie i usług stron trzecich, korzystając z serwisu akceptujesz ich postanowienia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. AKCEPTUJĘ