Granty

/Granty
Granty2020-08-11T13:18:29+00:00

NCN

2015/19/B/NZ9/00776 OPUS 10 Zastosowanie genomiki ilościowej i analizy prób zbiorczych do identyfikacji genów warunkujących zawartość skrobi w bulwach ziemniaka prof. W. Marczewski, IHAR-PIB O/Młochów
opis Ocena zróżnicowania ekspresji genów między pulami RNA uzyskanymi z bulw ziemniaka o zróżnicowanej zawartości skrobi przy wykorzystaniu techniki RNA-seq, , weryfikacja ekspresji wyselekcjonowanych genów (technika RT-qPCR i/ lub RT-PCR ), porównanie ekspresji genu AGPaseS-a w rozwijających się i dojrzewających bulwach ziemniaka o zróżnicowanej zawartości skrobi, zmapowanie ekspresji QTL dla wyselekcjonowanych genów, analiza porównawcza QTL zawartości skrobi w bulwach i QTL ekspresyjnych.  
2014/13/B/NZ9/02468 OPUS 7 Identyfikacja białek związanych z reakcją nadwrażliwości w liściach ziemniaka (Solanum tuberosum L.) infekowanych wirusem Y ziemniaka (Potato virus Y). prof. W. Marczewski, IHAR-PIB O/Młochów
opis Zidentyfikowanie białek związanych z występowaniem reakcji nadwrażliwości w liściach ziemniaka (Solanum tuberosum L.) zakażonych wirusem Y ziemniaka (potato virus Y, PVY), a także zdobycie wiedzy o podłożu proteomicznym reakcji obronnej typu HR i ER (extreme resistance)w ziemniaku po inokulacji PVY.  
2013/11/B/NZ9/01959 OPUS 6 Poznanie genetycznych podstaw odporności ziemniaka na różne patotypy Synchytrium endobioticum sprawcy raka ziemniaka. prof. dr hab. Ewa Zimnoch-Guzowska, IHAR-PIB O/ Młochów
opis Zbadanie nowego źródła odporności, zidentyfikowanego w IHAR-PIB Oddział w Młochowie, na szerokie spektrum patotypów grzyba Synchytrium endobioticum w diploidalnych mieszańcach ziemniaka, poznanie genetycznych podstaw tej odporności.  
2016/21/B/NZ9/03573 OPUS 11 Dynamika transportu i replikacji najważniejszych szczepów wirusa Y ziemniaka w pierwotnie oraz wtórnie porażonych roślinach ziemniaka dr hab. K. Treder, IHAR-PIB O/ Bonin
opis Poznanie kinetyki przemieszczania oraz replikacji trzech najważniejszych obecnie szczepów wirusa Y ziemniaka (PVYNTN, PVYNW, PVYO) w roślinach ziemniaka o różnym stopniu odporności.  
2016/23/D/NZ9/02672 SONATA 12 Identyfikacja związków allelopatyczntch w międzygatunkowych mieszańcach ziemniaka dr D. Sołtys- Kalina, IHAR-PIB O/ Mlochów
opis Ocena zróżnicowania potencjału fitotoksycznego form potomnych mieszańców ziemniaka diploidalnego, identyfikacja jaokościowa i ilościowa glikoalkaloidów oraz innych potencjalnych związków bioaktywnych.  
UMO-2018/29/B/NZ9/00542 OPUS 15 Zastosowanie technologii „omnics” do badania wpływu cytoplazmy na poziom cukrów redukujących w bulwach ziemniaka prof. W. Marczewski, IHAR-PIB O/Młochów
opis Zbadanie genetycznych uwarunkowań gromadzenia się cukrów redukujących w bulwach populacji ziemniaka diploidalnego, uzyskanego w wyniku dwukierunkowego krzyżowania form matecznych i ojcowskich, z wykorzystaniem technik genetycznych, genomicznych i proteomicznych.  
NCBIR – TANGO 3/434633/NCBR/2019 Wykorzystanie genu Sen2 w hodowli nowych odmian ziemniaka odpornych na wirulentne patotypy Synchytrium endobioticum, sprawcy raka ziemniaka dr J. Plich, IHAR-PIB O/ Bonin
opis Zbadanie perspektyw wykorzystania genu Sen2 (i sprzężonych z nim markerów DNA) w komercyjnych programach hodowlanych realizowanych w polskich spółkach Hodowli Ziemniaka, oraz opracowanie optymalnej strategii współpracy potencjalnych Partnerów i IHAR-PIB w zakresie realizacji ewentualnego wdrożenia. Zaprezentowanie możliwości praktycznego wprowadzenia nowo zidentyfikowanego genu Sen2 do puli materiałów hodowlanych ziemniaka, oraz wykorzystania opracowanego testu molekularnej identyfikacji obecności tego genu w roślinach potomnych nieselekcjonowanej populacji ziemniaka tetraploidalnego.

NCBIR

FITOEXPORT Gospostrateg1/385957/5/NCBR/2018 Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego. Janina Butrymowicz Główny Inspektorat Ochron Roślin i Nasiennictwa
  Faza badawcza: zadanie 3. Zastosowanie molekularnego testu do wykrywania wirusów ziemniaka Y, M, L, S, X, A oraz wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka (PSTVd) w sadzeniakach ziemniaka. Faza wdrożeniowa: zadanie 6 – Przygotowanie PIORiN do wdrożenia strategii innowacyjności i zastosowania nowoczesnych narzędzi w realizacji zadań kontrolnych. dr hab. Krzysztof Treder, IHAR-PIB O/Bonin
POTATOMETABIOME SUSCROP ERA-NET COFUND ON SUSTAINABLE CROP PRODUCTION FACCEJPI Harnessing the potato-microbiome interactions for development of sustainable breeding and production strategies. Wykorzystanie interakcji ziemniak-mikrobiom dla rozwoju zrównoważonych strategii hodowlanych i produkcyjnych Prof. Joana Falcao Salles, University of Groningen
  Wspieranie metod hodowlanych w celu selekcji odmian ziemniaka, które skutecznie oddziałują z mikrobiomem glebowym, poprawiając w ten sposób zdrowotność roślin, produkcję i odporność; 2) Badania nad nowatorskimi metodami zarządzania uprawami i szkodnikami, uwzględniającymi interakcje między roślinami a organizmami glebowymi („roślina jako metaorganizm”), które poprawiają efektywność wykorzystania zasobów glebowych oraz odporność roślin na choroby i stres; 3) Ocenę skutków ekonomiczno-społecznych i środowiskowych opracowanych strategii agronomicznych. dr hab. Krzysztof Treder, IHAR-PIB O/Bonin

PROGRAM HORYZONT 2020

H2020, 677379 – G2P-SOL Linking genetic resources, genomes and phenotypes of Solanaceous crops. Łączenie zasobów genetycznych, genomowych i fenotypowych roślin psiankowatych dr hab. Jadwiga Śliwka, IHAR-PIB O/Młochów
  Globalny projekt badawczy dla zachowania i odnowienia zasobów genetycznych psiankowatych roślin uprawnych: ziemniak, pomidor, papryka i bakłażan. Wygenerowanie genetycznego „odcisk palca” obiektów przechowywanych w bankach genów, skatalogowanie dostępnej różnorodność genetycznej, wygenerowanie „kolekcji podstawowych”. Szeroka charakterystyka kolekcji w celu zrozumienia cech i genów w globalnej puli genowej. Udostępnienie uzyskanej wiedzy użytkownikom (hodowcom, stowarzyszeniom rolniczym) na otwartej platformie, co umożliwi im skupienie prac na najbardziej obiecujących grupach obiektów. Wymiana materiałów genetycznych w/ i poza ramami konsorcjum będzie odbywała się na zasadach Międzynarodowego Traktatu o Roślinnych Zasobach Genowych dla Żywności i Rolnictwa oraz na Protokole z Nagoi dotyczącym dostępu i podziału korzyści.  
ECOBREED H2020, 771367 – ECOBREED Increasing the efficiency and competitiveness of organic crop breeding. Zwiększenie wydajności i konkurencyjności ekologicznej hodowli roślin mgr inż. B. Tatarowska, IHAR-PIB O/Młochów
  Poprawa dostępności nasion i odmian przeznaczonych do produkcji ekologicznej i niskonakładowej. Badania dotyczą czterech gatunków roślin uprawnych wybranych ze względu na ich potencjalny wkład w zwiększenie konkurencyjności sektora ekologicznego, tj. pszenicy zwyczajnej, ziemniaka, soi i gryki. Opracowanie (a) metod, strategii i infrastruktura hodowli ekologicznej, (b) odmiany o podwyższonej odporności na stres i większej wydajności oraz (c) ulepszone metody produkcji ekologicznej nasion.
Ta strona używa plików cookie i usług stron trzecich, korzystając z serwisu akceptujesz ich postanowienia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. AKCEPTUJĘ