Cel 3: promocja polskiego ziemniaka

/Cel 3: promocja polskiego ziemniaka
Cel 3: promocja polskiego ziemniaka2020-07-03T13:19:17+00:00

3. Promocja polskiego ziemniaka na rynku krajowym i rynkach zagranicznych

Promowanie polskiej żywności, na krajowym, europejskich i światowych rynkach zbytu jest jednym z priorytetowych działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Mając na celu zwiększenie konkurencyjności polskiej żywności w kraju i na rynkach zagranicznych, Ministerstwo i podległy mu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, na podstawie założeń Strategii promocji żywności MRiRW, wdraża spójne działania informacyjne i promocyjne dotyczące polskiej żywności wysokiej jakości, w tym warzyw oraz ich przetworów. Działania te obejmują także ziemniaka.

Działania promocyjne na rok 2019 r. będą w szczególności ukierunkowane na takie kraje jak: Wlk. Brytania (5 miejsce w eksporcie ziemniaków), Niemcy (3 miejsce), Republika Czeska (11 miejsce), a także rynki krajów trzecich.

Działania te będą opierać się m.in. na:

1) promowaniu produktów rolnych i żywnościowych, w tym warzyw, metod ich produkcji,
a także znaków i systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych;

2) lokowaniu kontekstowym wybranych produktów rolnych i spożywczych, w tym warzyw, we wszystkich wydarzeniach lokalnych i ogólnopolskich organizowanych przez MRiRW
i KOWR – stoiska informacyjno–promocyjne „Polska smakuje”;

3) zwiększaniu dostępności do lokalnych i regionalnych producentów żywności wysokiej jakości, poprzez m.in. rozwój strony internetowej i aplikacji mobilnej Polska Smakuje oraz wspieranie i obecność ze stoiskiem informacyjno–promocyjnym podczas lokalnych inicjatyw, które będą przyciągać konsumentów z całej Polski;

4) promocji zasad prawidłowego odżywiania i informacji nt. wartości odżywczych produktów, w tym kształtowanie wśród dzieci i młodzieży właściwych nawyków żywieniowych poprzez m.in. warsztaty edukacyjne dla dzieci „Lekcje zdrowia”, warsztaty kulinarne dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz cykle kulinarne emitowane w telewizji w oparciu o produkty o wysokiej jakości, w tym warzywa;

5) budowaniu patriotyzmu konsumenckiego poprzez podkreślanie polskiego pochodzenia produktów, w tym oznakowanie krajowych ziemniaków informacją „Produkt polski”, na zasadach określonych w art. 7b ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2212, ze zm.).

Dodatkowo, branża owocowo–warzywna dysponuje Funduszem Promocji Owoców i Warzyw, ustanowionym na mocy ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów
rolno-spożywczych. Głównym celem funduszu jest wspieranie marketingu, wzrostu spożycia i promocji owoców i warzyw. Komisja Zarządzająca Funduszu Promocji Owoców i Warzyw decyduje o przeznaczeniu dostępnych środków, tworząc roczne plany finansowe. Propozycje do planu finansowego funduszu składa się w Kancelarii Ogólnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku. Do zadań Komisji należy również opracowywanie strategii promocji branży na dany rok, w której mogą być wskazane priorytety w odniesieniu do polityki promocyjnej branży.

O wsparcie finansowe ze środków funduszy promocji mogą ubiegać się:

1) ogólnokrajowe organizacje zrzeszające producentów rolnych lub przetwórców produktów rolno-spożywczych mające miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy produkują lub dokonują obrotu towarami, o których mowa w ustawie, lub

2) ogólnokrajowe organizacje branżowe i międzybranżowe zrzeszające producentów lub przetwórców produktów rolno-spożywczych inne niż określone powyżej, jeżeli ich cele statutowe są zgodne z celami funduszy promocji, tj. wspieraniem marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji produktów rolno-spożywczych.

Środki funduszy promocji mogą zostać przeznaczone na działania mające na celu informowanie
o jakości i zaletach produktów oraz działania mające na celu promocję spożycia poszczególnych produktów, badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości owoców i warzyw, a także prowadzące do wzrostu ich spożycia.

Ta strona używa plików cookie i usług stron trzecich, korzystając z serwisu akceptujesz ich postanowienia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. AKCEPTUJĘ