Badania podstawowe

/Badania podstawowe
Badania podstawowe2020-08-11T13:20:31+00:00

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

Ziemniak

62 Analiza interakcji genotypowo-środowiskowej w odniesieniu do wybranych cech użytkowych ziemniaka jadalnego w różnych systemach uprawy. dr hab. B.Flis, prof. Instytutu, IHAR-PIB O/ Młochów.
opis Ocena wpływu interakcji genotypowo-środowiskowej na kształtowanie zmienność, która powstaje w odpowiedzi na zmieniające się środowisko uprawy dla wybranych cech jakości istotnych dla ziemniaka jadalnego. Ocena udziału czynników genetycznych, środowiskowych i interakcyjnych w kształtowaniu poszczególnych cech. Oszacowanie stopnia stabilności ekspresji cech kulinarnych w ziemniaku jadalnym o zróżnicowanym pochodzeniu oraz scharakteryzowanie nie stablinej ekspresji za pomocą analizy regresji i metod analiz wielowymiarowych.
59 Badania tolerancji odmian ziemniaka na stresy abiotyczne w świetle postępujących zmian klimatycznych. dr D. Boguszewska-Mańkowska, IHAR-PIB O/ Jadwisin
opis Ocena tolerancji wybranych genotypów ziemniaka na wysoką temperaturę, w różnych stadiach wegetacji roślin, w warunkach suszy i optymalnej wilgotności gleby. Wyróżnienie wskaźników tolerancyjności genotypów ziemniaka na suszę glebową. Wskazanie genotypów o wysokim stopniu adaptacji do stresowych warunków środowiska.
63 Eliminacja patogenów niekwarantannowych (bakterie endogenne i wirusy) oraz kontrola zdrowotności roślin ziemniaka w banku in vitro. mgr inż. D. Michałowska, IHAR-PIB O/Bonin
opis Opracowanie i doskonalenie metod skutecznego uwalniania od wirusów genotypów wprowadzonych do Banku genów in vitro ziemniaka oraz badanie preparatów do zwalczania zanieczyszczeń bakteryjnych w kulturach in vitro ziemniaka.
57 Badania nad opracowaniem metod selektywnej izolacji oraz czułej identyfikacji bakterii Clavibacter sepedonicus w trudnych diagnostycznie próbach środowiskowych. dr hab. inż. W. Przewodowski, IHAR-PIB O/ Bonin
opis Opracowanie materiałów i procedur do selektywnej izolacji kwarantannowej bakterii Clavitobacter sepedonicus (Cs) w różnych próbach środowiskowych oraz opracowanie i weryfikacja wysoce czułych i specyficznych metod identyfikacji tej bakterii, określenie zdolności Cs do infekcji roślin utrzymywanych w kulturach in vitro oraz identyfikacja źródeł zakażeń mikrobiologicznych w pożywkach hodowlanych i opracowanie sposobu ich eliminacji.
60 Wyróżnianie form ziemniaka o złożonej odporności na mątwiki atakujące ziemniak przy wykorzystaniu metod konwencjonalnych i molekularnych. Charakterystyka nowego źródła odporności na Globodera pallida mgr D. Milczarek, IHAR-PIB O/ Młochów
opis Poznanie genetycznych uwarunkowań odporności na mątwiki zaobserwowanej w gatunku Solanum gourlayi oraz przeniesienie odporności na formy tetraploidalne. Wyróżnienie w obrębie ziemniaka o różnych kierunkach użytkowania- form o złożonej odporności na mątwiki (patotyp Globodera rostochiensis i G. pallida) z wykorzystaniem metod molekularnych
58 Opracowanie czułych metod wykrywania najważniejszych wirusów ziemniaka dr hab. K. Treder, IHAR-PIB O/ Bonin
opis Opracowanie i optymalizacja nowych metod wykrywania wirusów bezpośrednio w bulwach i kiełkach, ocena wpływu odporności odmnian ziemniaka na skuteczność wykrywania wirusów w bulwach, ocena przydatności kiełków do wykrywania wirusów oraz opracowanie szybkich testów molekularnych do zastosowania w warunkach polowych.
61 Wyróżnienie i charakterystyka tetraploidalnych form ziemniaka odpornych na wirusy M i S ziemniaka z wykorzystaniem selekcji metodami konwencjonalnymi i markerami molekularnymi. mgr inż. B. Tatarowska, IHAR-PIB O/ Młochów
opis Określenie reakcji form z genem Rm lub Gm na nowe warianty wirusa M ziemniaka oraz poznanie dodatkowych czynników genetycznych warunkujących tę odporność w różnych warunkach środowiskowych przy zastosowaniu ilościowych metod molekularnych. W przypadku wirusa S ziemniaka celem projektu jest ocena wpływu dawki genu Ns na odporność. Badanie związku pomiędzy odpornością na PVS, a poziomem cech użytkowych.
56 Badania ekspresji i genetyczna charakterystyka odporności na bakterie „Dickeya solani” w wyróżnionych źródłach odporności w ziemniaku na poziomie diploidalnym. dr hab. R. Lebecka prof. Instytutu, IHAR-PIB O/ Młochów
opis Zidentyfikowanie genów/loci cech ilościowych odporności na bakterie D. solani w populacji mapującej ziemniaka diploidalnego, scharakteryzowanie reakcji odpornościowej bulw w zależności od temperatury oraz odporności na czrną nóżkę, zdolność do systemicznej kolonizacji odpornej rośliny ziemniaka przez bakterie oraz możliwość przenoszenia tej infekcji na bulwy potomne.
Ta strona używa plików cookie i usług stron trzecich, korzystając z serwisu akceptujesz ich postanowienia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. AKCEPTUJĘ